Návštěvní řád Infitness

Tento Návštěvní řád je závazný pro všechny Návštěvníky posilovny (Infitness) provozované společností:

MKP FITNESS s.r.o., se sídlem Smetanova 993/8a, Veveří, 602 00

Brno, IČ: 29274729, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 70138;

Návštěvníkem se rozumí jakákoli fyzická osoba, která vstoupí do prostoru posiloven Infitness.

Každý Návštěvník je povinen seznámit se s tímto návštěvním řádem, jednat a chovat se v souladu s ním. Vstupem do prostor posilovny Infitness vyjadřuje Návštěvník s tímto návštěvním řádem souhlas.

Nevyplývá-li ze smyslu příslušných ustanovení tohoto návštěvního řádu něco jiného, mají termíny s velkými počátečními písmeny stejný význam jako pojmy vymezené v obchodních podmínkách Infitness, které jsou k dispozici na www.infitness.cz a jejichž nedílnou součást tvoří i tento návštěvní řád.

Návštěvník, který nedodržuje návštěvní řád, může být z posilovny vykázán. V opakovaných případech může Infitness s Návštěvníkem vypovědět smlouvu a zakázat mu vstup do posiloven Infitness.

Prostory Infitness jsou soukromé a nejsou veřejným prostorem s volným přístupem. V prostorách Infitness mohou být přítomny konkrétní osoby, které splňují určitá kritéria návštěvního řádu. Není dovoleno, aby se v prostorách Infitness volně pohybovaly třetí osoby, a to bez ohledu na to, jaký subjekt zastupují. Jakýkoli pokus o narušení provozu nebo administrativy bude mít za následek přivolání příslušných služeb k nahlášení narušení provozu a obtěžování. Třetí osobě narušující provoz bude rovněž uložena pokuta v hodinové sazbě ve vztahu k dennímu obratu v posilovně Infitness jako kompenzace za narušení řádného chodu a nemožnosti poskytovat služby Návštěvníkům. Zaplacením takové pokuty není dotčen nárok Infitness na náhradu újmy.

 1. Otevírací doba

  1. Informace o otevírací době jsou k dispozici na hlavních vstupních dveřích posilovny a na webových stránkách www.infitness.cz.

  2. Návštěvníci jsou povinni ukončit své sportovní činnosti nejpozději patnáct (15) minut před koncem otevírací doby a opustit prostory posilovny nejpozději do konce otevírací doby.

  3. Infitness si tímto vyhrazuje právo prodloužit nebo zkrátit otevírací dobu dle potřeby.

 2. Služby

  1. Po uhrazení vstupného dle platného ceníku mohou Návštěvníci Infitness využívat služeb posilovny, kardio zóny, šatny, sprchy a sociálního zařízení (společně jako „posilovna”).

  2. Cena služby osobních trenérů a skupinových lekcí se řídí dohodou s osobním trenérem a aktuálně platným ceníkem skupinových lekcí.

  3. Infitness nezaručuje, že bude mít každý Návštěvník vždy k dispozici veškeré požadované vybavení a/nebo všechna požadovaná místa na lekcích. K dispozici je pouze takový počet strojů a míst na lekcích, u kterých Infitness očekává, že budou využity bez nepřiměřeného čekání v rámci běžného využití kapacity posilovny.

 3. Pravidla bezpečnosti

  1. Návštěvníci vykonávají veškerou sportovní činnost v prostorách Infitness na svou vlastní odpovědnost a nebezpečí. Návštěvník je povinen se při využívání služeb řídit tímto návštěvním řádem a pokyny zaměstnanců či jiných pracovníků Infitness (včetně osobních trenérů).

  2. Infitness nenese odpovědnost za újmy na zdraví či majetku v tom rozsahu, v jakém Návštěvníkovi vzniknou v důsledku nedodržení postupu či pokynů ve smyslu předchozího odstavce.

  3. Infitness nenese odpovědnost za újmu na zdraví či majetku v tom rozsahu, v jakém si je Návštěvník způsobí úmyslně, z nedbalosti či přeceněním své fyzické kondice. Před zahájením systematického tréninku se prosím nechte poučit kvalifikovanými pracovníky, abyste předešli případným chybám při tréninku a zraněním.

  4. Návštěvníci nesmějí v posilovnách Infitness vykonávat sportovní činnost, pokud jsou nemocní, zranění, pravidelně užívají léky či jiné látky, které mohou jakýmkoliv způsobem ovlivnit jejich fyzické či duševní schopnosti anebo jsou jinak indisponováni pro výkon sportovní činnosti. Tento zákaz se nevztahuje na osoby, které doloží písemné prohlášení lékaře o tom, že daná osoba může sportovní činnosti vykonávat.

  5. Předchozí konzultace lékaře k možnosti využívání jednotlivých služeb se doporučuje zejména, avšak nikoliv pouze, osobám trpícím cukrovkou, srdečními nemocemi, vysokým nebo nízkým tlakem krve a těhotným ženám.

  6. Návštěvníci jsou povinni posilovnu využívat pouze v pevné sportovní obuvi. Z bezpečnostních důvodů není povoleno cvičit ve společenské obuvi, v žabkách ani jiných pantoflích, sandálech ani naboso.

  7. Návštěvníci jsou povinni dbát při využívání služeb zásad dodržování osobní bezpečnosti, a to jak své, tak i ostatních Návštěvníků.

  8. Návštěvníkům mladším patnácti (15) let je vstup do posilovny povolen pouze s písemným souhlasem rodičů, kteří nesou plnou odpovědnost za dítě. Vzor souhlasu je k dispozici na stránkách www.infitness.cz.

  9. Pro malé děti (do 12 let) je prostředí posilovny nebezpečné, a tudíž absolutně nevhodné. Součástí našich služeb není péči o děti ani dohled nad nimi. Přivede-li však Návštěvník takto malé dítě, je povinen zamezit, aby se samo volně pohybovalo v prostoru posilovny, vylézalo na stroje nebo s nimi manipulovalo, či aby hlukem, křikem či jiným způsobem rušilo či omezovalo ostatní Návštěvníky. ​​

  10. Pro potřeby první pomoci je v prostoru recepce k dispozici lékárnička, které je vybavena dle platných a účinných předpisů v souladu s poskytovanými službami.

  11. Prostory posilovny jsou z bezpečnostních důvodů pod kamerovým dohledem. Infitness kontroluje vstup do posilovny a odchod z ní s tím, že jakékoli zneužití nebo pokus o něj trestá smluvní pokutou ve výši 500 Kč (dle smlouvy). Videozáznam může být použit jako důkaz v případě jakéhokoli právního sporu.

 4. Pravidla chování

  1. Návštěvníci jsou povinni chovat se po dobu své přítomnosti v posilovně takovým způsobem, kterým nebudou omezovat jiné Návštěvníky ve využívání služeb Infitness.

  2. Návštěvníka, který se chová nevhodně, agresivně či vulgárně vůči ostatním Návštěvníkům nebo zaměstnancům, může Infitness vykázat z prostor posilovny.

  3. Návštěvníci jsou povinni respektovat pravidla pro vstup do posilovny, tj. prokázat se prostřednictvím QR kódu nebo Multisport kartou, popř. (též) dokladem totožnosti, a respektovat kontrolní mechanismy, které Infitness k tomuto účelu využívá. Je striktně zakázáno všem Návštěvníkům, aby pokračovali do prostor posilovny, aniž by se před tím prokázali některým z výše uvedených způsobů na recepci posilovny nebo u vstupu do ní.

  4. Návštěvník, který používá QR kód, je v případě poruchy terminálu povinen zanechat podpis na předloženém protokolu o návštěvě nebo zanechat iniciály na displeji koncového zařízení, které touto funkcí disponuje, a to bezprostředně po zaregistrování návštěvy na terminálu. Návštěvník bude moci vstoupit do posilovny prostřednictvím vstupního portálu až po registraci návštěvy podle předchozí věty. V případě, že Návštěvník odmítne zanechat svůj podpis nebo iniciály, nebude mu v případě koncových zařízení vybavených touto funkcí umožněn vstup do posilovny prostřednictvím vstupního portálu.

  5. Ve všech posilovnách je zakázáno:

   1. kouřit;

   2. konzumovat jakékoli potraviny (konzumace je možná v určených prostorách u recepce);

   3. konzumovat alkohol;

   4. používat žvýkačky;

   5. vnášet nebo vodit do nich zvířata;

   6. vnášet do posiloven určených ke cvičení tašky či batohy;

   7. používat práškové magnesium;

   8. užívat, nabízet, prodávat, nakupovat či propagovat anabolické a jiné zakázané látky;

   9. vstupovat do prostor vyhrazených pro opačné pohlaví;

   10. chovat se v rozporu s dobrými mravy a/nebo zásadami slušnosti;

   11. fotografovat, natáčet a pořizovat jiné záznamy prostor posilovny bez souhlasu Infitness;

   12. využívat v posilovně vlastní osobní trenéry (kteří nejsou autorizováni Infitness), nebo provozovat trenérství bez souhlasu Infitness;

  6. Infitness si vyhrazuje právo stanovit podmínky vhodného oblečení a rovněž podle svého rozumného uvážení požádat Návštěvníka, který nebude vhodně oblečen, aby posilovnu opustil, nebo aby se převlékl.

  7. Návštěvníci jsou povinni používat stroje, zařízení a stanoviště na dobu nezbytně nutnou a v případě, že jsou o to požádáni, umožnit střídání na stroji, zařízení či stanovišti.

  8. Návštěvníkům se doporučuje používat při cvičení vždy hmotnosti odpovídající jejich výkonnostní možnosti a schopnosti. Při cvičení na hranici výkonnostního maxima je Návštěvník povinen si zajistit dopomoc další osoby.

  9. Při cvičení s nakládacími činkami je Návštěvník povinen používat uzávěry os.

  10. Návštěvníci jsou povinni po skončení užívání stroje, zařízení či stanoviště uklidit činky, kotouče, popř. další cvičební pomůcky (kettlebelly, podložky, osy …).

  11. Návštěvníci jsou povinni se stroji manipulovat šetrně, neodhazovat činky a pokládat je pouze do stojanů, nebo na gumové čtverce. V případě, že Návštěvník poškodí majetek Infitness, Infitness má právo na smluvní pokutu ve výši 750 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. Pokud Návštěvník prokáže, že vznikla menší škoda než smluvní pokuta ve výši 750 Kč, nebo že škoda nevznikla vůbec, sníží se smluvní pokuta na prokázanou výši škody. Tímto ustanovením není dotčen nárok Infitness na náhradu škody.

  12. Pokud Návštěvník zjistí jakékoli poškození stroje, zařízení, činky nebo jiných cvičebních pomůcek, je povinen takovou skutečnost ihned oznámit Infitness (buďto na recepci, telefonicky, elektronickou zprávou nebo jiným vhodným způsobem).

  13. Žádný Návštěvník nemá právo na výhradní užívání určitého stroje, zařízení či jiných cvičebních pomůcek. Infitness si vyhrazuje právo kdykoli z důvodu nadměrného vytížení či z důvodu poškození omezit dobu používání některých strojů, zařízení či jiných cvičebních pomůcek.

 5. Pravidla pro odkládání věcí

  1. Pro odkládání oblečení při využívání služeb jsou Návštěvníkům v prostorách posilovny k dispozici skříňky, které je Návštěvník povinen uzamknout pomocí visacího zámku. Zámek k uzamčení skříňky si Návštěvník obstarává sám na vlastní odpovědnost.

  2. Mezi Infiness a Návštěvníkem nedochází k uzavření smlouvy o úschově, a žádná ustanovení občanského zákoníku o úschově se proto nepoužijí.

  3. Vždy před opuštěním posilovny jsou Návštěvníci povinni skříňku vyklidit a ponechat otevřenou. Skříňky, které nebudou vyklizeny do konce otevírací doby posilovny v daném dni, budou příslušnými pracovníky Infitness otevřeny a jejich obsah bude vyklizen a uschován. Náklady na otevření skříňky a na úschovu jejího obsahu hradí Návštěvník, který příslušnou skříňku v souladu s tímto návštěvním řádem nevyklidil. Návštěvník bere na vědomí, že smluvní pokuta za neoprávněné obsazení skříňky činí 200,- Kč za každý započatý den.

  4. Návštěvník se výslovně doporučuje, aby si do prostor Infitness nenosili žádné cennosti.

  5. Infitness neodpovídá ani neručí za klenoty, peníze a jiné cennosti ani jiné věci, uložené ve skříňkách, jejichž hodnota přesahuje 5.000 Kč. Takové cennosti si je Návštěvník povinen odložit do trezoru (bezpečnostní schránky), nebo na recepci (není-li trezor k dispozici).

  6. Infitness neodpovídá za ztrátu, poškození ani zničení osobních věcí odložených v prostorách posilovny mimo prostory k tomu určené.

 6. Pravidla hygieny

  1. Návštěvníci jsou povinni používat ručníky při sportovní činnosti tak, aby jimi využitý stroj či zařízení bylo udržováno v čistotě.

  2. Návštěvníci jsou povinni pokládat ručník na všechny plochy, které přijdou do styku s pokožkou těla. Plochy, které Návštěvník znečistí potem či jinou nečistotou, musí Návštěvník také očistit desinfekcí, která je v prostorách posilovny k dispozici.

  3. Návštěvníci jsou povinni v posilovně dodržovat hygienické zásady, tj. zejména:

   1. vstupovat do posilovny pouze v uzavřené a čisté sportovní obuvi, která je odlišná od obuvi, kterou používají (použili) venku;

   2. očistit stroj či zařízení po jeho použití od případných nečistot;

   3. používat deodorant či antiperspirant proti pocení;

   4. nosit ve sprchách a cestě do nich koupací obuv a po vysprchování vstupovat do šaten pouze po řádném osušení;

   5. neholit se v prostorách Infitness ani si tam nebarvit vlasy;

   6. vyhazovat odpadky do odpadkových košů;

   7. svlékat se nebo převlékat pouze v prostoru šaten;

   8. šatny, sprchy a sociální zařízení zanechat v čistém a uklizeném stavu.

  4. Pokud opakovaně nebo závažným způsobem porušíte návštěvní řád, bude po Vás Infitness požadovat zaplacení smluvní pokuty a/nebo Vás vyloučí (dá Vám výpověď bez výpovědní lhůty bez toho, aby Vám musel vracet jakékoli peníze).