Obchodní podmínky

upravující způsob uzavírání a obsah smluv o využívání posilovny, které jsou uzavírány s některou z těchto společností:

A. MKP FITNESS s.r.o., se sídlem Smetanova 993/8a, Veveří, 602 00

Brno, IČ: 29274729, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 70138;

Všechny uvedené společnosti („Společnosti”) poskytují služby, které spočívají zejména v možnosti využívat posilovny působící pod značkou Infitness, a to za podmínek uvedených v těchto Podmínkách.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky („Podmínky”) obsahují základní pravidla vztahů mezi Společnostmi a osobami, s nimiž Společnosti vstupují do právních vztahů, a upravují také práva a povinnosti osob využívajících Web a MyInfitness, jak jsou tyto pojmy vymezeny níže.

  2. Společnosti provozují a spravují internetové stránky, které jsou dostupné z adresy https://www.infitness.cz/ („Web”). Společnosti zároveň provozují a spravují také mobilní aplikaci My Infitness, která slouží především k ověření: (i) totožnosti Návštěvníka a (ii) jeho oprávnění k návštěvě Posilovny („MyInfitness”).

  3. Pojmy psané s velkým počátečním písmenem mají v těchto Podmínkách následující význam:

   a. „Ceník” znamená přehled cen služeb nabízených Infitness, který vydal Infitness;

   b. „Člen” znamená osoba, která s Infitness uzavřela Smlouvu a která má všechna oprávnění a povinnosti ze Smlouvy, zejména právo vstupu do Posilovny a právo využívat služeb Infitness;

   c. „Členský poplatek” znamená platbu, která umožňuje Členovi, aby využíval služby některé ze Společností;

   d. „Index” má význam uvedený v odst. 8.8 těchto Podmínek;

   e. „Infitness” znamená jednu a/nebo více ze Společností;

   f. „Kauce” má význam uvedený v odst. 9.1 těchto Podmínek;

   g. „Kiosek” znamená zařízení umístěné ve vstupní hale Posilovny, které umožňuje zákazníkům dokončit proces registrace, pročíst si jednotlivé dokumenty, uzavřít Smlouvu a udělit souhlas s dalšími dokumenty, a dále zaplatit Členský poplatek (popř. též Vstupní poplatek);

   h. „Posilovna” znamená provozovnu, resp. místo, v němž Infitness poskytuje své služby;

   i. „Multisport” má význam uvedený v odst. 10.1 těchto Podmínek;

   j. „MyInfitness” má význam uvedený v odst. 1.2 těchto Podmínek;

   k. „Návštěvní řád” je dokument, který je závazný pro všechny Návštěvníky všech Posiloven a který obsahuje zejména pravidla ohledně: (i) chování v Posilovnách včetně užívání (pří)strojů a dalšího zařízení Posilovny; a (ii) ochrany práv Návštěvníků;

   l. „Návštěvník” znamená jakákoli osoba, která vstoupí nebo hodlá vstoupit do kterékoli Posilovny, ať již oprávněně či neoprávněně;

   m. „Občanský zákoník” znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

   n. „Podmínky” znamená tyto všeobecné obchodní podmínky;

   o. „Přihlašovací údaje” znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího e-mailové adresy Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Webu a/nebo MyInfitness při zřizování Uživatelského účtu;

   p. „QR kód” znamená alfanumerický, dvourozměrný, maticový, čtvercový grafický čárový kód, který lze zobrazit v MyInfitness;

   q. „Smlouva” znamená smlouvu o využívání služeb Infitness;

   r. „Smluvní strany” znamenají Návštěvník a Infitness;

   s. „Společnosti” mají význam uvedený v hlavičce těchto Podmínek;

   t. „Uživatel” znamená jakoukoli osobu odlišnou od Společností, která užívá Web a/nebo MyInfitness;

   u. „Uživatelský účet” znamená neveřejnou část Webu a/nebo MyInfitness, která je Uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů a která mu umožňuje využívat všechny funkce Webu či MyInfitness;

   v. „Vstupní poplatek” znamená platbu, kterou mohou Společnosti požadovat po zákaznících v souvislosti se získáním statusu Člena;

   w. „Web” má význam uvedený v odst. 1.2 těchto Podmínek;

   x. „Zásady zpracování osobních údajů” znamená dokument vydaný Společnostmi, který obsahuje informace zejména o právním základu a účelech zpracování osobních údajů, které Společnosti jakožto správci osobních údajů zpracovávají, o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, době jejich uložení, jednotlivých právech subjektů údajů na ochranu osobních údajů včetně možností a způsobů jejich uplatnění.

  4. Výklad těchto Podmínek se řídí následujícími pravidly:

   a) Odkazy na „články” nebo „odstavce” se vykládají jako odkazy na příslušné články nebo odstavce těchto Podmínek.

   b) Odkazy na „právní předpis” nebo „příslušný právní předpis” se vykládají jako odkazy na zákony, nařízení vlády, vyhlášky ministerstev nebo jiné obecně závazné normativní právní akty.

   c) Odkazy na „dny” jsou odkazy na kalendářní dny.

   d) Pojmy „zahrnovat” nebo „včetně” v těchto Podmínkách znamenají „zejména, nikoli však výlučně” (bez ohledu na to, zda je tato formulace výslovně uvedena či nikoli) a nelze je vykládat tak, že omezují možnosti výlučně na položky, jež jsou ve výčtu uvedeny.

   e) Hovoří-li se v těchto Podmínkách, Návštěvním řádu či ve Smlouvě o pověřených pracovnících či pověřených osobách Infitness, rozumí se tím také členové statutárního orgánu Společností, trenéři a instruktoři (bez ohledu na to, jestli to text předmětného ustanovení zmiňuje či nikoli).

   f) Hovoří-li se v těchto Podmínkách, Návštěvním řádu či ve Smlouvě o právech či povinnostech plynoucích ze Smlouvy či souvisejících se Smlouvou, rozumí se tím také povinnosti z těchto Podmínek, Návštěvního řádu nebo Zásady zpracování osobních údajů (bez ohledu na to, jestli to text předmětného ustanovení zmiňuje či nikoli).

   g) Pojmy definované v těchto Podmínkách v množném čísle mají stejný význam i v čísle jednotném a naopak.

   h) Nadpisy jsou v těchto Podmínkách použity pouze pro přehlednost a lepší orientaci a nemají vliv na výklad těchto Podmínek.

  5. Uživatel započetím užívání Webu a/nebo MyInfitness stvrzuje, že souhlasí s aktuálním zněním Podmínek včetně Ceníku, a zavazuje se jimi řídit. Podmínky včetně Ceníku i Návštěvního řádu mohou být předmětem změn ze strany Infitness za podmínek dále upravených v těchto Podmínkách.

 2. WEB A MYINFITNESS

  1. Web i MyInfitness provozují Společnosti, které též vykonávají veškerá majetková práva autora ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat Web a/nebo MyInfitness či jakoukoli jejich část bez souhlasu Společností. Žádná část Webu ani MyInfitness nesmí být zkopírována elektronickou ani mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení Společností.

  2. Společnosti mají právo kdykoli měnit a/nebo upravovat jednotlivé parametry Webu i MyInfitness bez předchozího oznámení takové skutečnosti Uživateli. Společnosti mají také právo změnit rozhraní Webu i MyInfitness, jakož i jejich uživatelské prostředí a funkce.

  3. Infitness má právo kdykoli ukončit provoz Webu a/nebo MyInfitness, či je omezit nebo změnit dle vlastního uvážení. O této skutečnosti Infitness bez zbytečného odkladu informuje Uživatele prostřednictvím Webu a/nebo MyInfitness, případně prostřednictvím e-mailové či jiné elektronické zprávy.

  4. Společnosti nenesou vůči žádným jiným osobám odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné újmy způsobené použitím informací z Webu a/nebo MyInfitness, a to včetně ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších újem. Společnosti neposkytují žádné garance a záruky kromě záruk, které by byly nad rámec zákona výslovně nabízeny v rámci Webu nebo v těchto Podmínkách. Informace uvedené na Webu ani v MyInfitness nelze vykládat jako prohlášení o vhodnosti služeb Společností pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení Uživatel či Člen neobdržel od Infitness rovněž v písemné formě poté, co ho kontaktoval s výslovnou žádostí o takové prohlášení. Písemná forma podle tohoto odstavce nezahrnuje výměnu e-mailových ani jiných elektronických zpráv.

  5. Společnosti mají právo smazat Uživatelský účet, a to mj. v případě, že Uživatelský účet nebude Uživatelem použit po dobu delší než dvanáct (12) kalendářních měsíců.

  6. Společnosti mají právo změnit podmínky provozování Webu a/nebo MyInfitness, tj. zejména články 2 až 5 těchto Podmínek. Pokud se taková změna dotkne práv Uživatele, má Infitness povinnost tuto změnu oznámit registrovanému Uživateli nejpozději patnáct (15) dnů před nabytím účinnosti takové změny, a to zobrazením příslušné zprávy v rámci Webu a/nebo MyInfitness, případně prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou při registraci. Pokud Uživatel změnu Podmínek odmítne, mohou mu Společnosti ode dne účinností příslušné změny znemožnit užívání Webu a/nebo MyInfitness.

 3. UŽIVATELSKÝ ÚČET, UŽÍVÁNÍ WEBU A MYINFITNESS

  1. Registrace a zřízení Uživatelského účtu je podmínkou pro užívání všech funkcí Webu i MyInfitness. Uzavření Smlouvy je možné i bez zřízení Uživatelského účtu, a to zejména přes Kiosek.

  2. Společnosti nenesou odpovědnost za žádné technické výpadky způsobené nedostupností internetu nebo externích webových stránek či aplikací, jež nejsou provozovány Společnostmi.

  3. Uživatel bere na vědomí, že jeho Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Společností, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Společnosti mají právo omezit či pozastavit provoz Webu a/nebo MyInfitness z jakéhokoli důvodu s tím, že využití tohoto práva nepředstavuje vadné plnění ani protiprávní jednání, které by mohlo založit povinnost Společností nahradit újmu či jakoukoli jinou povinnost.

  4. Uživatel má právo zřídit si pouze jeden Uživatelský účet. I v případě porušení tohoto ustanovení Uživatelem má Infitness právo zrušit, zablokovat či odstranit kterýkoli z Uživatelských účtů tohoto Uživatele. Infitness má dále právo zablokovat Uživatelský účet Uživatele či odstranit obsah umístěný v jeho rámci, pokud Uživatel užíval Web a/nebo MyInfitness v rozporu s těmito Podmínkami nebo právními předpisy.

  5. Uživatel je povinen chránit své Přihlašovací údaje. Uživatel prohlašuje, že svůj Uživatelský účet bude užívat výhradně sám a neposkytne jej k užívání jiné osobě. V případě zneužití Přihlašovacích údajů třetí osobou, je Uživatel tuto skutečnost povinen oznámit bezodkladně Společnostem, které mají v takovém případě právo (nikoli povinnost) Přihlašovací údaje zablokovat a vystavit Uživateli nové Přihlašovací údaje. Pokud to bude nutné a pokud o to Uživatel výslovně požádá, mají Společnosti v takovém případě právo také deaktivovat Uživatelský účet daného Uživatele.

  6. Uživatelský účet je bez výslovného souhlasu Společností nepřevoditelný na jinou osobu. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Uživatel povinen při jakékoli jejich změně aktualizovat. Údaje uvedené Uživatelem v Uživatelském účtu a/nebo při uzavírání Smlouvy berou Společnosti za správné. Společnosti nemají povinnost kontrolovat pravost, úplnost, platnost ani věcnou správnost údajů uvedených Uživatelem.

  7. Každý Uživatel je povinen používat Web i MyInfitness výhradně pro vlastní potřebu, způsobem, který je v souladu s těmito Podmínkami a právními předpisy.

  8. Samotné stažení i používání Webu i MyInfitness je bezúplatné. Uživatel nese náklady související s jejich používáním a přístupem na ně, kterými jsou např. náklady na internetové připojení.

  9. Uživatel nemá právo jakkoli zasahovat do Webu a/nebo MyInfitness ani je jakkoli měnit či doplňovat. Uživatel nesmí ručně ani strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Webem a/nebo MyInfitness. Infitness neodpovídá za obsah Webu a/nebo MyInfitness, který byl takto neoprávněně změněn či doplněn.

 4. DALŠÍ PRÁVA, POVINNOSTI A PROHLÁŠENÍ UŽIVATELE

  1. Uživatel se zavazuje jednat při užívání Webu i MyInfitness tak, aby jemu, Infitness ani žádné třetí osobě nevznikla žádná újma.

  2. Uživatel bere na vědomí, že užíváním Webu i MyInfitness dochází k ukládání tzv. cookies na jeho počítač, a to přinejmenším v rozsahu nezbytném pro jejich řádné fungování. V případě, že je možné, aby byl proveden nákup služeb Infitness prostřednictvím Webu i MyInfitness a aby Společnosti plnily své povinnosti ze Smlouvy, aniž by docházelo k ukládání některých cookies na zařízení Uživatele, může Uživatel ukládání některých (zejména tzv. marketingových) cookies odmítnout.

  3. Uživatel, který užívá Web a/nebo MyInfitness prohlašuje, že:

   a) je způsobilý k právnímu jednání, které je uskutečňováno

   prostřednictvím Webu a/nebo MyInfitness, nebo je řádně zastoupen zákonným či jiným zástupcem;

   b) nebude používat Web ani MyInfitness v rozporu s platnými a účinnými

   právními předpisy a nebude získávat Přihlašovací údaje jiných Uživatelů;

   c) bude používat Web a/nebo MyInfitness pouze k účelu, k němuž jsou

   určeny;

   d) neuskuteční žádné jednání, které by bylo schopno narušit a/nebo

   poškodit Web a/nebo MyInfitness, popř. ohrozit a/nebo znemožnit jejich užití třetím osobám;

   e) se nevydává ani nebude vydávat za jiné osoby, že nebude uvádět

   nepravdivé osobní údaje nebo jinak uvádět Společnosti v omyl ohledně své totožnosti;

   f) bude používat vhodná technická opatření k minimalizaci rizika

   neoprávněného použití MyInfitness, jako je aktivace a pravidelná aktualizace antivirového softwaru v jeho zařízení, a nebude nikomu sdělovat své Přihlašovací údaje, a to ani tehdy, pokud by jej o to požádal někdo, kdo se bude vydávat za pracovníka či jiného zástupce Infitness;

   g) se seznámil s těmito Podmínkami (vč. Návštěvního řádu) a se Zásadami zpracování osobních údajů.

  4. Infitness může Uživateli odepřít využívání služeb Infitness, aniž by tím Infitness porušoval jakoukoli svou povinnost, a to v případě, že Uživatel nesplní podmínky popsané v článcích 2 až 5 těchto Podmínek, zejména pokud:

   a. se údaje zobrazené v MyInfitness neshodují s údaji v dokladu

   totožnosti předloženém Uživatelem;

   b. Uživatel chce vstoupit do Posilovny a nepředloží Infitness

   zařízení s aktivní MyInfitness;

   c. Uživatel chce vstoupit do Posilovny či začít využívat služeb

   Infitness (např. uzavřít Smlouvu) a nepředloží Infitness svůj doklad totožnosti, třebaže ho k tomu Infitness vyzve.

  5. Infitness má právo deaktivovat a/nebo zablokovat Uživateli možnost používat MyInfitness zejména v těchto případech:

   a) Uživatel používá MyInfitness v rozporu s těmito Podmínkami, zejména

   pokud není Členem nebo pokud v MyInfitness uvedl fotografii jiné osoby;

   b) existuje důvodné podezření (popř. se dokonce prokáže), že

   Uživatelský účet daného Uživatele v rámci MyInfitness používají neoprávněné osoby;

   c) MyInfitness daného Uživatele je použita za účelem omezení funkčnosti

   rozhraní MyInfitness (např. úmyslným omezením její dostupnosti, přetížením její kapacity atd.).

 5. TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO POUŽÍVÁNÍ MYINFITNESS

  1. MyInfitness lze stáhnout z obchodu s aplikacemi pro dané mobilní zařízení (Google Play pro zařízení s operačním systémem Android, AppStore pro zařízení Apple atd.).

  2. Pro stažení MyInfitness je potřeba připojení k internetu. Technická bezpečnostní opatření poskytovaná v rámci MyInfitness zahrnují šifrování připojení API pomocí protokolu SSL.

 6. VZNIK, ROZSAH A PROKAZOVÁNÍ PRÁVA VYUŽÍVAT SLUŽBY INFITNESS

  1. K uzavření Smlouvy musí zájemce o její uzavření (zákazník) nejprve poskytnout Infitness údaje, které jsou potřebné k uzavření a plnění Smlouvy. Uzavření Smlouvy nastává až v okamžiku, kdy se zákazník podepíše v rámci Kiosku, popř. kdy podepíše písemné vyhotovení Smlouvy v Posilovně. V případě Návštěvníka, který není Členem, může dojít k uzavření Smlouvy také tím, že tento Návštěvník neoprávněně vstoupí do Posilovny (např. tím, že překoná mechanickou překážku, která mu má ve vstupu zabránit) – z takto vzniklé Smlouvy však Návštěvníkovi plynou pouze povinnosti (viz níže v odstavci 6.5).

  2. Návrh na uzavření Smlouvy lze učinit případně také na Webu nebo prostřednictvím MyInfitness, a to na základě toho, že Návštěvník elektronickým podpisem nebo jiným prokazatelným způsobem odsouhlasí Smlouvu včetně těchto Podmínek a všech jejich součástí. V takovém případě nabývá Smlouva platnosti a účinnosti, jakmile Infitness potvrdí zákazníkovi její uzavření na jeho e-mailovou adresu.

  3. Právo vstoupit do Posilovny a využívat služby Infitness získá Návštěvník, který splňuje následující podmínky:

   a) uzavřel Smlouvu s Infitness;

   b) provedl základní registraci v Posilovně, popř. prostřednictvím Webu

   či MyInfitness;

   c) zaplatil Členský poplatek (popř. též Vstupní poplatek) v plné výši;

   d) je starší patnácti (15) let, nebo předloží výslovný písemný souhlas

   zákonných zástupců se zakoupením a využíváním služeb Infitness, přičemž zákonní zástupci v takovém případě souhlasí také s tím, aby Návštěvník cvičil samostatně, a že žádná ze Společností nenese odpovědnost za újmu, která takovému Návštěvníkovi vznikne;

   e) řádně a včas složil Kauci, vyzval-li ho k tomu Infitness;

   f) nemá zdravotní kontraindikace, které by mu bránily ve cvičení a/nebo které by při cvičení ohrožovaly jeho zdraví.

  4. K plnohodnotnému dokončení registrace je nutné, aby si Člen nainstaloval MyInfitness do svého chytrého telefonu. Registrace Členovi umožní získat práva ze Smlouvy dlouhodobě (tj. umožní mu uzavření Smlouvy na dobu určitou, popř. mu umožní, aby si předplatil právo vstupu do Posilovny nabitím kreditů ve smyslu odst. 7.4 těchto Podmínek).

  5. Návštěvník, který není Členem, tj. ten, který nemá právo vstoupit do Posilovny a využívat služeb Infitness, má pouze povinnosti plynoucí ze Smlouvy a nepřísluší mu žádná práva. Pokud takový Návštěvník přesto do Posilovny vstoupí a/nebo využije služeb Infitness, má především povinnost zaplatit Infitness peněžní částku odpovídající Členskému poplatku ve výši dle aktuálního Ceníku, a dále odpovídající smluvní pokutu.

  6. Návštěvník vstupem do Posilovny potvrzuje, že byl před využíváním služeb Infitness podroben lékařské prohlídce, z jejíchž výsledků vyplývá, že může provádět tělesná cvičení. Pokud Návštěvník takovou lékařskou prohlídku nepodstoupil, nese sám odpovědnost za případnou újmu, k níž dojde v prostoru Posilovně v důsledku jeho špatného zdravotního stavu.

  7. Člen neobdrží od Infitness žádnou kartu ani jiný doklad v hmotné podobě, který by jej opravňoval ke vstupu do Posilovny a jeho užívání. Vstup do Posilovny je umožněn na základě: (i) vygenerování QR kódu v MyInfitness, prostřednictvím Kiosku (nebo na Webu v případě jednorázového vstupu); a (ii) naskenování tohoto QR kódu skrze čtečku umístěnou na terminálu. Systém rozpozná, zda jsou splněny podmínky pro vstup, načež Návštěvníkovi umožní (popř. neumožní) vstup do Posilovny. Stejný postup platí při odchodu z Posilovny. Další podrobnosti upravuje Návštěvní řád.

  8. V případě poruchy terminálu, čtečky či MyInfitness je Návštěvník povinen:

   a. se podepsat na protokolu o návštěvě nebo na displeji terminálového zařízení v rámci Kiosku, a to ihned po svém vstupu nebo před ním, a dále

   b. prokázat svou totožnost pověřenému pracovníkovi Infitness, je-li takový pracovník přítomen.

   Nedodrží-li Návštěvník postup dle tohoto odstavce, nemá právo vstoupit do Posilovny a užívat služby Infitness (ani v případě, splňuje-li podmínky dle odst. 6.3 těchto Podmínek).

  9. Člen je oprávněn vstoupit pouze do Posilovny a využívat pouze Posilovnu, kterou si zvolil při uzavírání Smlouvy. Možnost využívat i další Posilovny má Člen pouze v případě, že bylo výslovně sjednáno, že může užívat více Posiloven, a Člen zaplatil tomu odpovídající poplatky.

  10. Aby se zajistilo, že bude dodržen předchozí odstavec těchto Podmínek a že bude Infitness moci v budoucnu kontaktovat Návštěvníka, který poruší své povinnosti, musí každý Návštěvník při uzavření Smlouvy nebo před ním poskytnout Infitness svou aktuální fotografii, kterou si Infitness uloží. Pokud Návštěvník svou aktuální fotografii neposkytne, má Infitness právo před každým vstupem Návštěvníka do Posilovny (i kdykoli během jeho přítomnosti v Posilovně) zkontrolovat jeho totožnost a vyžádat si za tím účelem předložení jeho průkazu totožnosti s fotografií (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz atd.).

  11. Návštěvník má povinnost dodržovat právní předpisy a veřejnoprávní rozhodnutí, která jsou pro něj závazná.

  12. Veškerá tvrzení Návštěvníka a informace o Návštěvníkovi, které byly sděleny nebo budou sděleny Infitness v souvislosti se Smlouvou, ať již v jakékoli formě, jsou a budou ke dni, ke kterému dojdou Infitness, ve všech ohledech pravdivé, úplné a nezavádějící. Návštěvník poskytl Infitness veškeré významné informace a dokumenty a nezamlčel žádné informace, které by mohly mít vliv na rozhodování Infitness o tom, zda či za jakých podmínek je připraven uzavřít smlouvu s Návštěvníkem.

  13. Práva a povinnosti Člena se nedají převádět. Člen i jakýkoli jiný Návštěvník má proto povinnost využívat služeb Infitness výhradně osobně, ledaže si s Infitness výslovně dohodne jinak v textové formě.

  14. Infitness má právo kdykoli přechodně či trvale změnit rozsah poskytovaných služeb, jakož i adresu Posilovny, aniž by tím byly dotčeny ostatní práva a povinnosti z uzavřených Smluv. Infitness má zejména právo uzavřít Posilovnu nebo její část za účelem provedení údržby, oprav nebo jiných činností, které se ukáží jako nezbytné pro řádné fungování Posilovny a poskytování služeb na vysoké úrovni.

  15. Je-li to relevantní v případě Posilovny, ve které je Člen oprávněn využívat služeb Infitness, má Člen právo navštěvovat skupinové lekce uvedené v rozvrhu s tím, že:

   a. Člen si může rezervovat svou účast pouze na takové lekci, která připadá na termín, pro který má zaplacen Členský poplatek;

   b. Člen smí zrušit provedenou rezervaci, dokud to Web či MyInfitness umožňují, vždy však nejpozději dvě (2) hodiny před začátkem plánované lekce;

   c. pokud si Člen prostřednictvím Webu nebo MyInfitness včas nezarezervuje svou účast, může mu být z kapacitních důvodů odepřena účast na této lekci;

   d. Infitness má právo požadovat po Členovi, který se účastní lekce, aby prokázal svou totožnost a podepsal se na prezenční listinu;

   e. Infitness si vyhrazuje právo kontrolovat docházku na lekce s tím, že pokud jsou u daného Člena zaznamenány dvě a více absencí na lekcích, na kterých si rezervoval účast, má Infitness právo odepřít Členovi možnost další rezervace, a to na dobu deseti (10) dnů;

   f. Infitness má právo zrušit lekce (byť byly uvedeny v rozvrhu lekcí), pokud se jich neúčastní alespoň tři (3) Členové, popř. z jiných důležitých důvodů, zejména provozního či zdravotního charakteru.

 7. VARIANTY SMLUV (ZEJM. SMLOUVA NA DOBU URČITOU A SMLOUVA O JEDNORÁZOVÉM VSTUPU)

  1. Infitness nabízí možnost uzavření Smlouvy na dobu určitou, za kterou je účtován Členský poplatek ve výši dle aktuálního Ceníku, který je splatný vždy předem, a to při uzavření Smlouvy.

  2. Návštěvník, který uzavře Smlouvu na dobu určitou, má právo využívat služeb Infitness po sjednaný počet týdnů, měsíců či let. Závazek ze Smlouvy na dobu určitou počíná dnem sjednaným ve Smlouvě a zaniká uplynutím posledního dne ujednané doby.

  3. Na základě Smlouvy o jednorázovém vstupu a poté, co Návštěvník zaplatí Členský poplatek ve výši dle aktuálního Ceníku, může Návštěvník získat právo jednorázově vstoupit do vybrané Posilovny a využívat v rámci tohoto vstupu služby Infitness v této Posilovně.

  4. Smluvní strany si mohou sjednat také to, že Návštěvník bude oprávněn k jednotlivým vstupům a využívání služeb Infitness opakovaně v časech, které si zvolí v rámci provozní doby příslušné Posilovny, a to na základě nabití kreditů na Uživatelský účet a/nebo do MyInfitness. Smlouva se v takovém případě uzavírá na dobu určitou. Není-li sjednáno jinak, trvá tato určitá doba jeden (1) rok od posledního nabití kreditu s tím, že Návštěvník se zavazuje, že nabité kredity vyčerpá v této době.

  5. Kredit ve smyslu předchozího odstavce není vratný. Lze ho vyčerpat pouze za účelem získání práva vstupu do Posilovny a čerpání služeb Infitness. Předplacené kredity, které Návštěvník do skončení doby trvání Smlouvy nevyužije, náleží Infitness.

 8. NĚKTERÁ USTANOVENÍ O POPLATCÍCH A JEJICH PLATBĚ

  1. Nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně jinak, určí se výše Členského poplatku (popř. Vstupního poplatku) dle údaje zveřejněného v Ceníku v okamžiku, kdy zákazník učiní návrh na uzavření Smlouvy, popř. kdy zákazník návrh na uzavření Smlouvy přijme. Veškeré ceny v Ceníku včetně akčních cen platí do odvolání, případně do okamžiku, kdy Infitness ztratí schopnost plnit.

  2. Na Webu a MyInfitness jsou uvedeny vždy aktuální a platné ceny v české měně (Kč) s výjimkou případů, kdy dojde k uvedení zjevně chybné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH.

  3. Veškeré poplatky za služby Infitness se hradí předem, tj. před tím, než Návštěvník začne využívat služby Infitness. Návštěvník má povinnost zaplatit Infitness způsobem, který si dohodne Infitness na základě návrhu, který Návštěvník učiní výběrem preferované metody placení v rámci své objednávky na Webu, v MyInfitness nebo prostřednictvím Kiosku. Infitness si pro konkrétní objednávku vyhrazuje právo určitý způsob platby vyloučit a požádat Návštěvníka o využití jiného platebního nástroje. Členské poplatky (popř. Vstupní poplatek) lze zaplatit zejména:

   a) převodem na bankovní účet Infitness;

   b) při uzavření Smlouvy v Posilovně také v hotovosti.

  4. Při bezhotovostní platbě je zaplaceno v okamžiku, kdy je odpovídající částka připsána na bankovní účet, který Infitness Návštěvníkovi sdělí. Platba v hotovosti je provedena v okamžiku, kdy Návštěvník obdrží potvrzení o přijetí platby.

  5. To, že Návštěvník nevyužívá služeb Infitness, ho nezprošťuje povinnosti hradit Členský poplatek. Není-li sjednáno jinak, neposkytuje Infitness Návštěvníkům žádnou náhradu za Členské poplatky ani je nevrací.

  6. V případě prodlení Návštěvníka s platbou Členského poplatku (či jakékoli jeho časti) nebo s jakoukoli jinou platbou, kterou je Návštěvník povinen uhradit Infitness, má Infitness právo odmítnout Návštěvníkovi přístup do Posiloven do doby, než uhradí dlužnou částku (s příslušenstvím) v plné výši, a jednostranně mu do té doby přeruší poskytování služeb Infitness. Tím není dotčena povinnost Návštěvníka uhradit příslušný Členský poplatek i za období, kdy mu bylo poskytování služeb Infitness přerušeno.

  7. Infitness má právo kdykoli jednostranně změnit Ceník. Takové změny se nevztahují na Smlouvy na dobu určitou ve smyslu odstavce 7.1 těchto Podmínek, které trvají v okamžiku změny (včetně těch, které byly přerušeny). Je-li změna ceny podstatná, má Návštěvník právo od Smlouvy odstoupit.

  8. Infitness má také právo (nikoli povinnost) na začátku každého kalendářního roku zvýšit Členský poplatek o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen (tj. procentní změna průměrné cenové hladiny za 12 měsíců v předchozím kalendářním roce proti průměru 12 předchozích měsíců), vyhlašované Českým statistickým úřadem (dále jen „Index”) v lednu daného roku. Infitness vypočte novou výši Členského poplatku a v textové formě ji oznámí Návštěvníkovi nejpozději do konce prvního čtvrtletí příslušného roku a současně mu za první čtvrtletí příslušného roku doúčtuje rozdíl mezi původní výší a nově stanovenou výší Členského poplatku samostatnou fakturou. Návštěvník se zavazuje tento rozdíl zaplatit do data splatnosti určeného příslušnou fakturou, vždy však nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne, kdy bude k úhradě vyzván. Základem takového zvýšení bude předchozí výše Členského poplatku a takto stanovený Členský poplatek bude zaokrouhlen na celé koruny české nahoru. Upravený Členský poplatek bude Návštěvník hradit Infitness stejným způsobem, jak je uvedeno v předchozím odstavci. Jestliže Index přestane být z jakéhokoli důvodu nadále publikován, nahradí jej Smluvní strany v dodatku ke Smlouvě jiným podobným indexem nebo srovnatelným statistickým údajem. Je-li změna výše Členského poplatku podstatná, má Návštěvník právo od Smlouvy odstoupit. Případná záporná procentní hodnota meziroční inflace (tzv. deflace) vyhlášené Českým statistickým úřadem, nemá na výši plateb vliv.

  9. Infitness má právo vystavit opravný daňový doklad v případě, že dojde k výpovědi Smlouvy, odstoupení od ní či jinému předčasnému zániku závazku z ní.

 9. KAUCE

  1. Infitness má právo požadovat po Návštěvníkovi, aby na účet Infitness složil peněžitou jistotu, resp. kauci ve výši odpovídající výši zaplaceného Členského poplatku, nejvýše však 1.500 Kč („Kauce”), a to nejpozději do pěti (5) dnů ode dne, kdy ho k tomu Infitness vyzve. V případě Smluv na dobu určitou může Infitness požadovat zaplacení Kauce jako podmínku pro to, aby Návštěvník získal právo vstoupit do Posilovny a využívat služeb Infitness.

  2. Vznikne-li Návštěvníkovi dluh vůči Infitness (např. dluh na Členském poplatku, z titulu náhrady újmy, prodlení s plněním povinnosti, bezdůvodného obohacení apod.), má Infitness právo použít peněžní prostředky ze zaplacené Kauce k uspokojení předmětného dluhu. Návštěvník je následně povinen nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne, kdy mu dojde výzva Infitness, doplnit částku Kauce na původní výši. Návštěvník uzavřením Smlouvy souhlasí s tím, aby Infitness čerpal Kauci ve smyslu předchozí věty a aby započetl své pohledávky proti pohledávce Návštěvníka na vrácení Kauce.

  3. Infitness má povinnost vrátit Návštěvníkovi složenou Kauci, případně její zůstatek, do patnácti (15) dnů ode dne zániku závazku ze Smlouvy a po případném vyrovnání všech zbývajících dluhů Návštěvníka vůči Infitness. Návštěvník nemá právo na úrok z nevyčerpané části Kauce.

  4. Kauce představuje zajišťovací prostředek a není zálohově zaplaceným Členským poplatkem ani jinou zálohovou platbou, a to ani v případě, došlo-li k jejímu složení před uzavřením Smlouvy.

 10. DRŽITELÉ KARET MULTISPORT

  1. Po dokončení základní registrace podle odst. 6.3 písm. b) těchto Podmínek jsou služby Infitness dostupné také držitelům karet vydaných společností MultiSport Benefit, s.r.o., ​​jež opravňují držitele k využívání aktivit v rámci programu MultiSport („Multisport”).

  2. Infitness umožní vstup do Posilovny a užívání služeb v něm držiteli Multisport karty na základě předložení aktivní Multisport karty, a to za předpokladu, že držitel zároveň prokáže svou totožnost vůči Infitness. Totožnost se prokazuje předložením dokladu totožnosti, kterým se rozumí doklad, který obsahuje fotografii a jméno držitele (zejm. jde o občanský průkaz, řidičský průkaz, průkaz o povolení k pobytu atd.). V případě nepředložení dokladu totožnosti může Infitness odepřít držiteli Multisport karty vstup do Posilovny. Infitness může podmínit vstup také složením Kauce ve výši 500,- Kč.

  3. Držitel aktivní karty Multisport má právo na vstup pouze v provozní době dané Posilovny a zároveň pouze v časech, kdy se v Posilovně nachází odpovědný pracovník, který ověří totožnost držitele Multisport karty. Tímto časem se rozumí (není-li na Webu ve vztahu ke konkrétní Posilovně uvedeno jinak):

   a) od pondělí do pátku pouze v době od 7.00 do 22.00 hod;

   b) o víkendech a státních svátcích od 8:00 do 20:00 hodin;

  4. Držitel aktivní karty Multisport je také Návštěvníkem, a má proto všechny povinnosti, které plynou ze Smlouvy včetně těchto Podmínek a Návštěvního řádu s výjimkou povinnosti zaplatit Členský poplatek – této povinnosti je zproštěn za podmínky, že před každým svým vstupem naskenuje svou aktivní Multisport kartu a prokáže totožnost ve smyslu odst. 10.2 těchto Podmínek.

  5. Držitel aktivní karty Multisport může navštěvovat i lekce nabízené Posilovnami, pokud splňuje podmínky pro vstup do Posilovny a provedl rezervaci v souladu s těmito Podmínkami.

 11. ODPOVĚDNOST ZA ÚJMU

  1. Infitness má vůči Návštěvníkovi povinnost k náhradě újmy pouze v rozsahu, v jakém tuto povinnost nelze omezit nebo vyloučit dohodou Smluvních stran. V ostatním rozsahu není povinen nahrazovat Návštěvníkovi jakoukoli újmu. Infitness tedy odpovídá za újmu na majetku či na zdraví Návštěvníků především v případě, že újma vznikla zaviněným (ať úmyslným nebo nedbalým) porušením povinností Infitness za podmínek § 2910 Občanského zákoníku.

  2. Návštěvník odpovídá za újmu, kterou způsobí Infitness porušením svých zákonných a/nebo ze Smlouvy plynoucích předpisů.

  3. Před vstupem do Posilovny a využitím služeb Infitness se každý Návštěvník musí seznámit s Návštěvním řádem, který je k dispozici v každé Posilovně, jakož i na Webu. Každý Návštěvník se při návštěvě Posilovny a využívání služeb Infitness musí řídit Návštěvním řádem, jakož i pokyny Infitness a jí pověřených osob (včetně trenérů a instruktorů), a dále pokyny, které jsou vyobrazeny na jednotlivých (pří)strojích a dalším vybavení Posilovny.

  4. Infitness nemá povinnost nahrazovat újmu, která Návštěvníkovi vznikne v důsledku nedodržení jeho povinností (včetně povinností dodržovat pokyny ve smyslu předchozího odstavce) v rozsahu tohoto nedodržení. Infitness dále není povinen nahradit Návštěvníkovi újmu v rozsahu, ve kterým si ji Návštěvník způsobil úmyslně, z nedbalosti a/nebo přeceněním své fyzické kondice.

  5. Pro odkládání věcí (kromě peněz a dalších cenností, jimiž se rozumí též např. elektronická zařízení) jsou k dispozici šatní skříňky. Návštěvník má povinnost bezpečně uzamknout svou šatní skříňku. Neprokáže-li Návštěvník, že skříňka byla řádně uzamčena, nemá Infitness povinnost nahradit Návštěvníkovi újmu na věcech odložených v takové skříňce. Pro peníze a jiné cennosti jsou v některých Posilovnách určeny trezory (bezpečnostní schránky); v ostatních Posilovnách je místem pro odklad cenností recepce (za předpokladu, že je v dané době přítomen pověřený pracovník Infitness). Pokud dojde k poškození, ztrátě nebo zničení peněz či jiných cenností uložených v šatní skříňce, nemá Infitness povinnost nahradit Návštěvníkovi újmu vzniklou na těchto odložených věcech.

  6. Pokud Návštěvník zjistí, že: (i) mu jeho zdravotní stav po delší dobu neumožňuje, aby pokračoval ve využívání služeb Infitness, popř. že (ii) by takové pokračování mohlo ohrozit zdravotní stav Návštěvníka, je povinen tuto skutečnost ihned oznámit Infitness a prokázat ji způsobem, který Infitness shledá předložením lékařského potvrzení v originále či ověřené kopii. Návštěvník, který uzavřel Smlouvu na dobu určitou ve smyslu odstavce 7.1 těchto Podmínek, může zároveň žádat o přerušení Smlouvy ve smyslu odst. 13.10 a násl. těchto Podmínek.

  7. Infitness neodpovídá za žádné omezení možnosti využívat jeho služeb, která vzniknou v důsledku vyšší moci, popř. v důsledku nařízení Vlády ČR nebo jiného aktu orgánu veřejné moci. Návštěvníkům v takových případech nevzniká nárok na jakoukoli kompenzaci, mohou se však s Infitness dohodnout na přerušení Smlouvy. V takovém případě se přiměřeně použijí odstavce 13.10 a násl. těchto Podmínek.

 12. SMLUVNÍ POKUTY

  1. Pro následující případy porušení povinností Návštěvníka, má Infitness právo požadovat po Návštěvníkovi zaplacení těchto smluvních pokut:

   a. pro případ prodlení Návštěvníka se splněním jakékoli peněžité povinnosti dle Smlouvy (vč. Podmínek a Návštěvního řádu) smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nezaplacené částky, a to za každý započatý den prodlení;

   b. pro případ, že Návštěvník vstoupí do Posilovny, popř. umožní jiné osobě, aby vstoupila do Posilovny bez toho, aby na to měl(a) právo, smluvní pokutu ve výši 500 Kč (slovy: pět set korun českých) za každý jednotlivý (byť opakující se) případ porušení této povinnosti;

   c. pro případ, že Návštěvník poškodí majetek Infitness (popř. majetek, ke kterému má Infitness užívací právo), smluvní pokutu ve výši 750 Kč (slovy: sedm set padesát korun českých) za každý jednotlivý (byť opakující se) případ porušení této povinnosti;

   d. pro případ, že Návštěvník poskytl Infitness nepravdivé, nesprávné nebo neúplné údaje, popř. neinformoval Infitness o jejich změně, smluvní pokutu ve výši 200 Kč (slovy: dvě stě korun českých) za každý jednotlivý (byť opakující se) případ porušení této povinnosti;

   e. pro případ, že Návštěvník nevyklidí šatní skříňku před tím, než opustí Posilovnu, smluvní pokutu ve výši 200 Kč (slovy: dvě stě korun českých) za každý započatý den, ve kterém porušování této povinnosti trvá;

   f. pro případ porušení kterékoli z ostatních povinností Návštěvníka smluvní pokutu ve výši 250,- Kč (slovy: dvě stě padesát korun českých) za každý jednotlivý (byť opakující se) případ porušení povinnosti; pokud prodlení se splněním povinností trvá delší dobu, činí výše smluvní pokuty 250 Kč (slovy: dvě stě padesát korun českých) za každý započatý den, ve kterém porušování předmětné povinnosti trvá, a to za předpokladu, trvá-li porušení předmětné povinnosti i po uplynutí lhůty, kterou Infitness určil Návštěvníkovi ve výzvě k nápravě. Pokud ale může Návštěvník porušování nějaké své [v bodech a) až e) výslovně nezmíněné] povinnosti napravit, má vůči němu Infitness právo na smluvní pokutu až potom, co jej vyzve k nápravě a Návštěvník nenapraví porušení povinnosti a/nebo nepřestane svoji povinnost porušovat ani ve lhůtě, kterou mu Infitness poskytne – v takovém případě je výše smluvní pokuty 200 Kč (slovy: dvě stě korun českých) za každý započatý den, ve kterém porušování předmětné povinnosti trvá.

  2. Pohledávka Infitness na úhradu kterékoli smluvní pokuty může být započtena proti případné pohledávce na vrácení nevyužitých prostředků ze zaplaceného členství a/nebo může být uspokojena ze složené Kauce.

  3. Sjednáním ani uhrazením jakékoli ze smluvních pokut není dotčen nárok Infitness na náhradu újmy převyšující předmětnou smluvní pokutu. V případě, že bude jakákoli ze smluvních pokut snížena soudem, zůstává zachováno právo Infitness na náhradu újmy ve výši, v jaké újma převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to bez jakéhokoli dalšího omezení.

  4. Každá ze smluvních pokut je splatná do patnácti (15) dnů ode dne, v němž nastala událost, na jejímž základě je Návštěvník povinen předmětnou smluvní pokutu hradit.

  5. Ujednání týkající se jakékoli smluvní pokuty přetrvají i po zániku závazku ze Smlouvy. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně sjednávají, že se Návštěvník uhrazením smluvní pokuty nezprostí závazku splnit povinnost, jejímž porušením vzniklo Infitness právo na zaplacení předmětné smluvní pokuty.

 13. ZÁNIK A PŘERUŠENÍ SMLOUVY

  1. Smluvní strany mohou ukončit závazek ze Smlouvy vzájemnou dohodou v textové formě. V případě, že k uzavření dohody o ukončení Smlouvy dojde na základě žádosti Návštěvníka, může Infitness podmínit svůj souhlas s uzavřením dohody zaplacením poplatku za předčasné ukončení Smlouvy (jehož účelem je zejména kompenzovat administrativní náklady spojené s předčasným ukončením a s ním souvisejícím vracením zaplacených částek).

  2. Závazek ze Smlouvy o jednorázovém vstupu zaniká při využití služeb Infitness v dané Posilovně, tj. okamžikem, kdy Návštěvník po své návštěvě Posilovnu opustí.

  3. Od Smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (online) může Návštěvník odstoupit za podmínek upravených níže v těchto Podmínkách.

  4. Smluvní strany jsou oprávněny vypovědět Smlouvu pouze v případech, kdy tak stanoví Smlouva a/nebo tyto Podmínky. Vylučuje se možnost vypovědět Smlouvu z důvodů uvedených v zákoně, pokud je Smluvní strany nepřevzaly do Smlouvy.

  5. Infitness má že vedle důvodů, které jsou případně uvedeny ve Smlouvy a/nebo na jiných místech těchto Podmínek, právo vypovědět Smlouvu s okamžitou účinností (bez výpovědní doby) v případě, pokud:

   a) Návštěvník opakovaně nebo podstatným způsobem poruší Smlouvu (včetně

   těchto Podmínek a Návštěvního řádu).

   b) Návštěvník opakovaně nedbá pokynů vedení a/nebo pověřených

   pracovníků Infitness a/nebo se chová v rozporu se zásadami společenského chování nebo dobrými mravy.

   c) Návštěvník nesplní kterýkoli svůj peněžitý dluh vůči Infitness, a to

   ani ve lhůtě do patnácti (15) dnů ode dne, kdy ho Infitness na neplnění tohoto dluhu upozorní, případně kdy ho ke splnění tohoto dluhu vyzve.

   d) Návštěvník podstatným způsobem porušil jakoukoli jinou povinnost

   vyplývající mu ze Smlouvy (vč. Podmínek a Návštěvního řádu); je-li předmětné porušení povinnosti takové povahy, že jej lze napravit, poskytne Infitness Návštěvníkovi lhůtu k nápravě, která nebude kratší než dvacet (20) dnů s tím, že výpověď Smlouvy se v takovém případě stane účinnou až v okamžiku uplynutí této lhůty a pod podmínkou, že předmětné porušení povinnosti nebylo v této lhůtě napraveno.

  6. Vypoví-li Infitness Smlouvu podle odstavce 13.5 těchto Podmínek, má právo si ponechat zaplacený Členský poplatek, a to na základě započtení pohledávky na jeho vrácení proti pohledávce na smluvní pokutu za porušení Smlouvy ve smyslu článku 12. těchto Podmínek, popř. proti pohledávce na vrácení Kauce.

  7. Návštěvníkovi, který obdržel výpověď ve smyslu odstavce 13.5, může Infitness trvale zakázat vstup do všech nebo vybraných Posiloven, tj. může rozhodnout, že s ním již nikdy neuzavře Smlouvu.

  8. Vypovídá-li Smluvní strana Smlouvu, má povinnost tuto skutečnost v textové formě oznámit druhé Smluvní straně. Účinky výpovědi nastávají okamžikem, kdy písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy dojde druhé Smluvní straně, popř. uplynutím výpovědní doby, stanoví-li tyto Podmínky pro takový případ délku výpovědní doby.

  9. Výpověď Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu újmy vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po výpovědi Smlouvy, zejména ujednání o náhradě nákladů Smluvní strany, která Smlouvu vypověděla. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se výpověď Smlouvy ani zajištění.

  10. Návštěvník, který uzavřel Smlouvu na dobu určitou, může ze zdravotních důvodů požádat Infitness o přerušení Smlouvy, a to na základě předložení potvrzení lékaře o tom, že není způsobilý vykonávat sportovní aktivity po dobu přesahující jeden (1) měsíc. Infitness má v takovém případě právo Smlouvu přerušit, a to maximálně na dva (2) po sobě jdoucí měsíce, nedohodne-li se se Návštěvníkem v textové formě jinak. Návštěvník, který žádá o přerušení Smlouvy, musí mít ke dni podání žádosti o přerušení uhrazeny všechny splatné dluhy vůči Infitness.

  11. Po dobu trvání přerušení Smlouvy nemá Návštěvník právo vstoupit do Posilovny a využívat služeb Infitness. Členské poplatky se za dobu přerušení Smlouvy nehradí a Smlouva se prodlužuje o dobu přerušení.

 14. PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY

  1. Návštěvník (spotřebitel), který uzavřel Smlouvu přes Web či MyInfitness, má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne uzavření Smlouvy. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, stačí, když Člen zašle prohlášení o odstoupení v poslední den uvedené lhůty na adresu Infitness, popř. na adresu Posilovny.

  2. Právo odstoupit od Smlouvy se uplatňuje jednoznačným prohlášením Člena o odstoupení od Smlouvy. Toto prohlášení musí dojít do dispoziční sféry Infitness a může být učiněno buď e-mailem nebo písemným podepsaným dopisem. Pro odstoupení lze využít vzorový formulář, který je k dispozici na Webu.

  3. V případě účinného uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy dle tohoto článku má člen právo na vrácení (poměrné části) Členského poplatku uhrazeného při uzavření Smlouvy, a to stejnou platební metodou, kterou Člen použil při jeho platbě. Pokud však Člen již započal využívat služby Infitness, vrátí Infitness Členovi pouze alikvótní část Členského poplatku (jejíž výše odpovídá trvání práva užívat Posilovna ode dne uzavření Smlouvy do dne dojití prohlášení o odstoupení od Smlouvy do dispoziční sféry Infitness). Případný Vstupní poplatek se nevrací.

 15. OSOBNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE A JEJICH OCHRANA

  1. Každý Návštěvník má povinnost poskytnout Infitness při své první návštěvě Posilovny nebo v přiměřené lhůtě před ní svou aktuální e-mailovou adresu, jejímž prostřednictvím může probíhat komunikace mezi ním a Infitness. Návštěvník souhlasí s tím, že mu důležité právní dokumenty (např. tyto Podmínky a prohlášení o jejich změnách, upomínky, výpověď atd.) mohou být zasílány buď:

  a. písemně poštou na poštovní adresu, kterou naposledy uvedl, nebo

  b. elektronicky e-mailem na e-mailovou adresu, kterou naposledy uvedl (a to i bez uznávaného, zaručeného či kvalifikovaného elektronického podpisu).

  Je-li Návštěvník v prodlení s oznámením změny e-mailové adresy, nastanou účinky doručení, resp. dojití, již tím, že Infitness zašle Návštěvníkovi předmětný dokument na dosud známou e-mailovou adresu. Totéž, co bylo uvedeno o e-mailové adrese a zasílání dokumentů na ni, platí o telefonním čísle Návštěvníka a komunikaci prostřednictvím telefonu.

  1. Návštěvník má povinnost uvádět své údaje správně a pravdivě a bez zbytečného odkladu informovat Infitness o změně svých údajů, které sdělil Infitness. Více informací o ochraně osobních údajů je obsaženo v Zásadách zpracování osobních údajů zveřejněných na Webu. Návštěvník potvrzuje, že se se Zásadami zpracování osobních údajů seznámil.
 16. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ A POUČENÍ SPOTŘEBITELŮ

  1. Před prvním zahájením využívání služeb Infitness je zákazník povinen: (i) se seznámit s těmito Podmínkami, včetně Návštěvního řádu a Zásad zpracování osobních údajů, a dále včetně případných individuálních obchodních podmínek Posilovny; a (ii) dodržovat všechny povinnosti, které mu z nich plynou.

  2. Člen má vůči Infitness práva z vadného plnění, a to za předpokladu a podmínek, jež plynou z §§ 1914 a následujících Občanského zákoníku.

  3. V případě jakýchkoli stížností či připomínek k fungování Posilovny, dotazů, stížností, reklamací či podnětů kontaktujte Infitness prostřednictvím kontaktního formuláře na Webu, nebo některé z e-mailových adres či telefonních čísel zveřejněných na Webu. Infitness se zavazuje reagovat na Vaše případné podněty nejpozději do dvaceti (20) pracovních dnů ode dne, kdy obdrží úplné informace, které umožní jejich posouzení.

  4. Návštěvník-spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

  5. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s Infitness vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do jednoho (1) roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Infitness poprvé.

  6. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení Sporu také online prostřednictvím platformy ODR, která je dostupná na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

  7. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktním místem podle nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line.

  8. Společnosti mají právo poskytovat své služby na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

  9. Infitness není ve vztahu k Návštěvníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

  10. Ve věcech výslovně neupravených těmito Podmínkami se vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého. Volbou práva podle předchozí věty není Návštěvník, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a která by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení článku 6 odst. 1 nařízení Řím I.

  11. Ústní nebo písemná ujednání či přísliby Smluvních stran učiněné před uzavřením Smlouvy nejsou pro Smluvní strany závazné, pokud nebyly zahrnuty do těchto Podmínek včetně Návštěvního řádu či do konečného znění Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě či po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ujednáními Smlouvy včetně těchto Podmínek a Návštěvního řádu a nezakládá žádný závazek Smluvních stran. Tím není dotčena možnost Smluvních stran změnit Smlouvu řádně uzavřeným dodatkem.

  12. Pouze s předchozím písemným souhlasem Infitness je Návštěvník oprávněn postoupit Smlouvu či pohledávku vzniklou ze Smlouvy.

  13. Veškerá práva a veškeré pohledávky Infitness za Návštěvníkem vyplývající ze Smlouvy, z jejího porušení či z bezdůvodného obohacení Návštěvníka v případě neplatnosti, zdánlivosti či zrušení Smlouvy se promlčují ve lhůtě deset (10) let ode dne, kdy Infitness mohl uplatnit své právo poprvé.

  14. Není-li v těchto Podmínkách výslovně uvedeno jinak, nebo si tak Smluvní strany písemně neujednají, nepovažuje se žádný závazek Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy za fixní závazek ve smyslu § 1980 odst. 1 Občanského zákoníku. Písemná forma pro účely tohoto odstavce nezahrnuje e-mailové ani jiné elektronické zprávy.

  15. Návštěvník přebírá ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

  16. V případě prodlení Návštěvníka s plněním jakékoli povinností vůči Infitness vzniklé z jakéhokoli právního důvodu má Infitness právo kdykoli postoupit či převést svá práva a povinnosti jako celek ze Smlouvy, nebo kterékoli ze svých práv či povinností podle Smlouvy na třetí osobu, s čímž Návštěvník výslovně souhlasí. V souvislosti s jednáním o postoupení Smlouvy, nebo pohledávek a povinností ze Smlouvy je Infitness oprávněn třetí osobě, s níž o postoupení smlouvy, pohledávek nebo povinností ze Smlouvy jedná, zpřístupnit Smlouvu, jakož i jakékoli listiny nebo informace s ní související. Postoupení Smlouvy nesmí vést ke zhoršení postavení Návštěvníka, který je spotřebitelem.

  17. K započtení jsou způsobilé i nesplatné pohledávky Infitness vůči Návštěvníkovi. Prohlášení o započtení vzájemných pohledávek musí Infitness učinit v textové formě. Při započtení nesplatné pohledávky Infitness zaniknou započítávané vzájemné pohledávky Smluvních stran v okamžiku dojití prohlášení o započtení Návštěvníkovi. Ustanovení tohoto odstavce zůstává účinné i po odstoupení od Smlouvy nebo jejím jiném zrušení, jakož i při jiném zániku závazku ze Smlouvy.

  18. Nevyužije-li Infitness jakéhokoli svého práva ze Smlouvy nebo je-li v prodlení s využitím nějakého práva, neznamená to, že se takového práva vzdal.

  19. Infitness má právo jednostranně změnit tyto Podmínky (to se týká i Návštěvního řádu). V takovém případě Infitness oznámí Návštěvníkům, případně zveřejní oznámení o změnách Podmínek (včetně navrhovaného nového znění) na Webu a v Posilovnách alespoň patnáct (15) dnů před plánovaným dnem účinnosti změn. Pokud Návštěvník se změnou Podmínek nesouhlasí, je povinen tuto skutečnost oznámit Infitness před plánovaným dnem účinnosti změn a zároveň v této lhůtě vypovědět Smlouvu, a to ke dni plánované účinnosti změny. Pokud Návštěvník se změnou Podmínek souhlasí nebo na oznámení o změně Podmínek nereaguje postupem dle předchozí věty, jsou pro něj ode dne účinnosti změn závazné Podmínky ve změněném znění.

  20. Návštěvník potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami včetně Návštěvního řádu a Zásad zpracování osobních údajů a výslovně přijímá všechna jejich ustanovení.

  21. Tyto Podmínky vstupují v platnost a nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění, tj. od 27.1.2023 (resp. od dne, kdy byly Návštěvníkovi či Uživateli předloženy – podle toho, který z těchto dnů nastal dříve).

  22. Všechna znění Podmínek jsou k dispozici na Webu, a na vyžádání také v jakékoli Posilovně.